Werkwijze

Wanneer u met uw kind bij ons komt, brengen we de problematiek in kaart door het kinderfysiotherapeutisch onderzoek om een zo compleet mogelijk beeld van het kind te krijgen. Wij houden rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag beïnvloeden.

Er wordt begonnen met een anamnese (wat is de voorgeschiedenis van het kind?). Aan de ouders wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen zodat de hulpvraag nader wordt toegelicht en aangeduid wordt wat er tot nu toe al gebeurd is op het gebied van diagnostiek en behandeling. Waar mogelijk wordt er gebruik gemaakt van genormeerde motorische testen en observatielijsten. Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de eventuele behandeling wordt schriftelijk verslag uitgebracht door middel van het kinderfysiotherapeutisch rapport. Hierin worden de bevindingen uitgelegd en geven aan waarmee wij denken het kind te kunnen helpen. Wij stellen een behandelplan op, waar binnen de behandeldoelen en evaluatiemomenten in onderling overleg worden aangegeven. Mocht er bij het kind een nevendiagnose gesteld zijn (bijv. bepaalde gedragsproblemen, of problemen met spraak/taal) dan hoeft dat geen belemmering te zijn voor kinderfysiotherapie.

Wij zullen elke keer goed kijken of kinderfysiotherapie de hoogste prioriteit heeft, of dat andere therapieën voorrang hebben. Dit wordt vanzelfsprekend met u en eventueel de leerkracht besproken. Ook de huisarts of verwijzer krijgt het verslag.

Voor intake, observatie, onderzoek en gesprek met de ouder(s) ten behoeve van de indicatiestelling kinderfysiotherapie zijn vaak meerdere afspraken nodig.

Behandelen

De behandeling met kinderfysiotherapie heeft als uitgangspunt de optimale ontwikkeling van het kind en zal zich specifiek richten op de ontwikkeling van het zintuiglijk en bewegend functioneren, oftewel de sensomotoriek. De behandeling bestaat uit oefeningen, waarbij het kind via kleine stapjes vaardigheden leert. Een belangrijk aspect hierbij vormt de coaching van het kind naar optimaal functioneren binnen bestaande, min of meer afwijkende en/of beperkte bewegingsmogelijkheden. De bewegingstherapie is daarom aangepast aan het typerende ontwikkelingsprofiel van het kind. Er wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering.

Tijdens de motorische oefeningen wordt het kind zich bewust van de dynamiek, de spirit en het enthousiasme die bij hem horen en helpt hem te begrijpen wat er allemaal speelt in zijn (dis-)functioneren. Door dit bewust worden, ontdekt het kind waarom het doet zoals het doet.

Het kind leert onder ogen te zien dat zijn ervaringen niet al perfect en af moeten zijn, maar groeiend zijn door al doende via fouten te leren.

Kind en ouders worden benaderd vanuit een pedagogisch (opvoedkundig) en ontwikkelingsgericht perspectief. Onze typerende kwaliteit als kinderfysiotherapeut is dat wij allround geschoold zijn en daardoor diverse therapievormen kunnen combineren en integreren. Niet de gestoorde functie staat centraal maar de beperking of de problemen die het kind of zijn omgeving hierdoor ervaren in het dagelijkse leven (deelneming aan de maatschappij onder andere sportactiviteiten, kinderdagverblijf, school).

Met de behandelwijze trachten wij bepaalde stoornissen op te heffen om op die manier het kind meer vaardigheden te leren, zodat het kind daardoor weer beter aan het gezins-, familie- en schoolse leven kan deelnemen. Op het ogenblik dat er geen aanpassing van functie en vaardigheid meer beschikbaar is, zoeken we naar gepaste compensatie-strategieën in de vorm van hulpmiddelen om ons doel te bereiken.

Aan het eind van de behandeling wordt uw kind weer getest om zo het effect van de behandeling te meten. Als de behandeling zeer langdurig is, gebeurt dat ook tussentijds.

Rol van de ouders

Een goede samenwerking met ouders is essentieel!

Ouders/verzorgers zijn bij de therapie aanwezig en zijn observerend betrokken bij de behandeling. De kwaliteit van leven van kinderen kan minder worden door hun motorische problemen waardoor ze veel minder dan andere kinderen een goed gevoel over zichzelf hebben. Ze kunnen dan ook onzeker, teruggetrokken of druk zijn.

De kinderfysiotherapeut betrekt de ouders zodanig bij de behandeling dat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben zij meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Ouders kunnen op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken.

Ouders leren zien wat er leeft in hun kind zodat ze een helder beeld kunnen vormen van de gedachten en gevoelens van hun kind in zijn handelen. Hierdoor word je als ouder bewust wat je kunt betekenen voor de motorische ontwikkeling van je kind.