Waarom kinderfysiotherapie?

In het ontwikkelingsproces van kind naar volwassenheid zijn motoriek en bewegen belangrijke grondslagen waarbij elk kind zich op zijn eigen wijze, en in zijn eigen tempo ontwikkelt. Ze hebben plezier in bewegen en bewegen vanuit zichzelf de hele dag. Door veel en gevarieerd te bewegen, in het bijzonder tijdens hun spel, ontwikkelen ze hun zintuigen, motoriek, hun leeraanpak en gevoelens. Zo leert een kind vele bewegingen en handelingen onder de knie te krijgen.

Bewegen is echter ook belangrijk bij het leren van taal. Kinderen leren begrippen als onder, boven, over, achter, links en rechts alleen door zich deze begrippen bewegend eigen te maken. Door te bewegen (motoriek), te spelen, te handelen, is het kind beter toegerust om gezond en evenwichtig op te groeien en leert het zijn omgeving en zichzelf kennen. Helaas wordt het kinderen in de huidige maatschappij steeds moeilijker gemaakt te bewegen.

Een kind dat zich lichamelijk goed ontwikkelt en zich makkelijk beweegt, bouwt een opbouwend zelfbeeld en een actieve leefstijl op zodat het zich prettig voelt tussen leeftijdsgenootjes op school, de sportvereniging en thuis. Bij een aantal kinderen verloopt de ontwikkeling anders dan bij leeftijdsgenootjes.

Dit kan:

  • Doordat de ontwikkeling bij een baby duidelijk langzamer of anders is
  • Door een aandoening die aangeboren is
  • Door een ongeval of ziekte
  • Door een achterstand in de ontwikkeling als gevolg van:
    • Bewegingsarmoede, overbeweeglijkheid, schrijfproblemen, een bewegingsachterstand vertonen bv. later gaan lopen, vaak vallen, of houterig bewegen, een zwakke sensorische integratie;
    • Leerproblemen, een zwakke taakoriëntatie, een mindere verbale-performale integratie, concentratieproblemen;
    • Sociaal-emotionele problemen, een zwakke competentiebeleving, faalangst

Door deze diverse oorzaken kan een kind een vertraagde of disharmonische ontwikkeling van de motoriek vertonen. Hierdoor kunnen ze soms te weinig of verkeerde motorische ervaringen opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven.

Kinderfysiotherapie eist bijgevolg andere kennis en vaardigheden dan het behandelen van volwassenen. Het is dus belangrijk jonge kinderen gevarieerd te doen bewegen, te leren spelen en te laten ontdekken. Het is dus een vereiste voor de kwaliteit van het leven van het jonge kind om vroeg te merken of kinderen in hun bewegingsontwikkeling worden geremd,